Tajik Development Gateway на русском языке > Учебник таджикского языка > Учебник таджикского языка – Урок 11 > Учебник таджикского языка – Урок 11 – Текст Писарон Сыновья

Учебник таджикского языка – Урок 11 – Текст Писарон Сыновья

Урок 11

Текст Писарон Сыновья

Се зан аз чох об мегирифтанд. Дар назди чоҳ мӯйсафеде ҳам ҳозир буд. Яке аз ин занҳо ба зани дуюм гуфт:
— Нигох кун! Писари ман чаққон ва зӯр аст, ки ҳеч кас бо вай баробар намешавад.
— Писари ман мисли булбул месарояд. Гӯш кунед! Ҳеч кас монанди вай намехонад, — гуфт зани духбм.
Аммо зани сеюм ҳеҷ чиз нагуфт. 1
— Барои чй ту дар бораи писари худат чизе намегӯй? — ҳамсоязанҳо аз вай пурсиданд. — Чизе гӯй!
— Чй ҳам мегуфтам? — гуфт зан, — писари ман ягон хусусияти барҷастае надорад.
Занҳо ба сатилҳояшон об гирифта равон шуданд. Мӯйсафед ҳам аз паси онҳо рафт. Занҳо рафта- рафта боз истоданд. Дастҳояшон аз вазнинии оби сатил дард мекарданд. 
Банохост, аз рӯ ба рӯи онҳо се бача пайдо шуданд.
Яке аз онҳо сангҳои калонро бо пояш мезад. Занҳо ба вай бо шавқу ҳавас нигоҳ мекарданд. Бачаи дигар мисли булбул ғазал мехонд. Занҳо ба вай гӯш мекарданд. Аммо бачаи сеюм ба назди модаращ омад ва сатилхои вазнини ӯро гирифта бурд.
Занон аз марди куҳансол пурсиданд:
— Дидед, писарҳои мо чй гунаанд?
— Канй, писарҳои шумо? Ман фақат як писарро дидам, — гуфт мӯйсафед ва бачаеро, ки сатилхои модарашро мебурд, нишон дод.
Занҳо сухани мӯйсафедро шунида, ба якдигар нигоҳ мекарданд.
Зани сеюм аз сӯҳбати мӯйсафед хушҳол гашт.
Комментарий
1. Числительное як один в сочетаниях, соответствующих русскому один из…, всегда оформляется артиклем: яке из ин занхо одна из этих женщин.
Выступая в роли прямого дополнения, подобные сочетания всегда оформляются объектным послелогом: Мӯйсафед яке аз бачаҳоро нишон дод. Старик указал на одного из мальчиков
2. Выражение Чй ҳам мегуфтам? в данном контексте переводится А что мне сказать?
3. При наличии в предложении двух и более сказуемых, глагол любого из них, кроме последнего, может заменяться причастием прошедшего времени. Часто таджикские причастия прошедшего времени на русский язык переводятся деепричастиями.
Занҳо ба сатилхояшон об гирифта равон шуданд. Женщины набрали в вёдра воды и от- правились в путь.
Занхо сухани мӯйсафедро шунида, ба якдигар нигох мекарданд. Женщины, услышав слова старика, смотрели друг на друга.
4. Во взаимных местоимениях якдигар = ҳамдигар друг друга предлог помещается перед первым компонентом, в отличие от соответствующего русского местоимения: ба якдигар друг на друга.


МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ИНСТИТУТ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ
В. Б. Иванов, Е. В. Семенова, Ҳ. О. Хушқадамова
Учебник таджикского языка
для стран СНГ
В двух частях

Часть I
Москва
ИД «Ключ-С»
2009